Klubbens historia

Osby Rotaryklubb grundades 1956 av doktor Karl Rosén. Enligt hans egna ord så gick det i korthet till som följer.

Inom Hässleholms Rotaryklubb hade det redan några år innan diskuterats möjligheten av att bilda en Rotaryklubb även i Osby. Man förhörde sig bland flera osbybor om det fanns något intresse för en sådan klubb.

I maj 1954 åkte Karl Rosén och en kollega Carl-Axel Lagergren hem från ett läkarmöte i Kristianstad. Lagergren frågade då Rosén om han visste vad Rotary var för något. Året därpå talade Lagergren på nytt om Rotary. Rosén gjorde sonderingar bland tänkbara medlemmar och han tog hjälp av advokat Einar Berggren och direktör Lennart Ivarsson och möttes av en överraskande positiv inställning för bildandet av en klubb i Osby.

Den 22 febr. 1956 avhölls ett informationsmöte, varvid Rotarys organisation och målsättning presenterades av rotarianer från den blivande fadderklubben i Hässleholm. Den 11 april 1956 kunde klubben sedan avhålla ett konstituerande sammanträde. Representanter för fadderklubben var rotarianerna Wikén, Lagergren, Bergwall och Kaj Ewe Jönsson.

Den 27 okt. 1956 var det så dags för klubbens charterfest och högtidssammankomsten avhölls i Hallaryds kyrka. Ett väl avvägt musik- och sångprogram inramade hälsningstalet, av Rosén i egenskap av president. Högtidstalet framfördes av Rotaryguvernören Bo Pfannenstill. Han erinrade i sitt högtidstal om Paul Harris stora insats för förståelsen mellan såväl de enskilda människorna som mellan hela folk. Han tillönskade den nybildade klubben framgång i sitt arbete och framförde Rotary Internationals lyckönskningar i det att han överlämnade klubbens charterbrev.

Vid den efterföljande festmiddagen på Järnvägshotellet i Osby framfördes sedan lyckönskningar från bland annat fadderklubben i Hässleholm, från andra rotaryklubbar och från olika sammanslutningar och organisationer.

Klubben blev upptagen i Rotary International under pågående convention i Philadelphia, Pennsylvania i USA lett av RI-presidenten A. Z. Baker den 6 juni 1956, ett datum som är lätt att komma ihåg med tanke på vår numera nationaldag, tidigare Svenska flaggans dag.

Så var klubben igång och om vad som hänt i klubben i klubbens 60-åriga historia kan den intresserade läsa i alla veckobrev som finns bevarade i klubbens arkiv. I samband med klubbens olika jubileum har sammanfattningar av veckobreven gjorts av Per-Åke Brandt (1956-1996), Rolf Wittström (1996-2006) och Dag Ivarsson (2006-2016).

I december 1956 fick vår klubb en förfrågan från Store Heddinge RK i Danmark om en vänskapsförbindelse och därmed började ett samarbete och en vänskap klubbarna emellan som varade i många år. Fast banden har brutits idag så kvarstår dock presidentskålen, den stora blå glasskålen, som klubben fick från Store Heddinge. Skålen kommer fram vid varje presidentskifte. Under presidentåret placeras skålen hemma hos presidenten på en prominent plats.

Från ett veckobrev i februari 1958 kan man lägga märke till att det påpekades att medlemmarna i Store Heddinge sjunger en sång tillsammans och att man hoppades att även vi skulle göra detsamma och så blev det. Vid varje klubbmöte sjunger vi idag en sång vilket har sin tradition i klubbens kontakt med vänorten i vårt grannland i söder.

I januari 1957 visade Carl Johan Lundqvist det förslag till standar för klubben som han utarbetat och han fick i uppdrag att låta göra det även i skinn. I vår klubblokal hänger ett exemplar av klubbens första standar. Klubbens standar har sedan under årens lopp ändrats och har idag kommunvapnet i sin layout.

Sommaren 1957 framfördes ett förslag att klubbens medlemmar någon gång under hösten skulle ordna en utflykt för länssjukhemmets patienter. Den 2 juni 1977 kunde Karl Rosén konstatera att detta evenemang firade 20-gångersjubileum. Intressant är att ett av klubbens serviceprojekt fortfarande är att varje år anordna en aktivitet för Lindhem alternativt Rönnebacken om än i andra former. Numera serveras kaffe, tårta och kakor samt underhållning med sång och musik.

I samband med nybyggnationen av Borgen 1958 flyttades klubbmötena från Järnvägshotellet till Borgen där klubben än idag har sina flesta sammankomster.

1965 åkte klubbens första utbytesstudent till USA. Under åren har över 30 st utbytesstudenter från Osby åkt till andra länder, mestadels till USA och lika många har vi i stort sett tagit emot i vår klubb. Den senaste utbytesstudent som åkte från vår klubb var Sverre van Brink som åkte till Canada och Sheng-Ying Lin från Taiwan var den senaste utbytesstudent som gästade vår klubb under ett år.

Under januarimötet 1971 informerade Lennart Ivarsson om att man i Älmhults RK hade ett lotteri i anslutning till serveringen och vår klubb beslutade att vi också skulle ha det. Sedan dess har det anordnats en hel del lotterier för att samla in pengar till välgörande ändamål. Vinlotterier har under de senare åren varit de som förekommit mest.

Ett uppskattat inslag i vår klubbverksamhet idag är företagsbesöken. ”Berget” i Hästveda byggdes under åren 1962 till 1965 och i årtionden har försvarsmaktens stridsledningscentral varit placerat där för att övervaka rikets luftrum. I ett veckobrev från 1978 kan man notera att klubbmötet var förlagt till ”Berget” i Hästveda. Uno Brämming var färdledare och såg till att alla medlemmar fick varsin namnbricka och alla medlemmar kom in och tur var väl det så att de inte missade kvällens måltid.

Vid presidentskiftet sommaren 1977 kan man läsa att vår klubbmedlem och dåvarande president i klubben Finn Ek tog till orda  ”… med ett bländande tal fullt av humor och stämning. Ett andäktigt auditorium lyssnade skrattande och tackade med rungande applådåskor.”. Finn har många gånger under åren hållit underhållande program med anknytning till Grönköping.

1978/79 var vår klubbmedlem Uno Brämming DG i vårt distrikt, då nr 239.

Osby RK har under många år varit en kvällsklubb. I slutet av 1979 röstade man om ytterligare ett lunchmöte i månaden. Resultatet blev att 19 röstade för fler lunchmöten och 17 röstade för den ordning som fanns och därmed blev det ingen förändring då stadgarna krävde 2/3 majoritet. Det skulle dröja många år, ända fram till december 2009, innan det beslutades om fler lunchmöten och då så som mötena äger rum idag, med lunchmöten första och tredje torsdagen varje månad och kvällsmöten övriga veckor.

Under många år gästades klubben av Sven Bläckberg som berättade om sina internationella uppdrag. En annan flitig föredragshållare var Per-Olof Lindqvist, ”Skärtorsdagsföreläsaren”, som höll sina program inom litteraturens värld. Julens böcker har varit ett annat årligt återkommande program liksom julbönen i Osby kyrka som följs av att klubbmedlemmarna samlas på Borgen för att äta lutfisk.

Under semestermånaden 1986 informerade Stig Larsson, Skärholmens RK och sammanhållande av PolioPlusprojektet, om målsättningen att utrota polio samt vissa andra barnsjukdomar till Rotarys 100-årsjubileum år 2005. Strävan var då att samla in 25 miljoner kr. I dag vet vi att man inte riktigt lyckades med målet fram till firandet av Rotarys grundande men kampen fortsatte och antalet länder idag med rapporterade poliofall är 2 st. PolioPlus är idag ett av klubbens serviceprojekt.

I maj 1987 berättade Lennart Ivarsson om att det tagits ett domstolsbeslut i USA att kvinnor skulle få vara medlemmar i Rotary. Det skulle dock dröja länge, ända fram till 1999 innan klubben fick sin första kvinnliga medlem, Cecilia Nilsson.

I början av 1990-talet hittade naturkännaren Anders Pettersson i Visseltofta ett antal Jungfru Marie Nycklar i Kylle by. Via Osby kommun och Osby Rotaryklubb påbörjades en restaurering av ängen och miljöprojektet ”Orkidéängen i Kylen” tog sin början. Att arbetet haft betydelse kan man med lätthet förstå när man tar del av Rolf Wittströms statistik över antalet orkidéer som han troget räknat under åren. År  2004 fanns det ca 500 st och i den senaste notering för år 2019 fanns det över 4 000 st orkidéer. Att vi kan påverka naturen på ett positivt sätt är väl detta ett bra exempel på. Idag driver inte klubben projektet utan det görs av medlemmarna i Kylle by.

2003 rapporterades det att veckobrevet skulle läggas ut på hemsidan och därmed hade internetvärlden även slagit igenom i vår klubb. Innan dess skickades veckobreven ut via mail vilket skulle visa sig inte vara helt fel. Ett veckobrev via mailen med en liten påminnelse om veckans program skadar inte för att öka antalet medlemmar på våra klubbmöten så därför ändrades rutinerna tillbaka så att veckobreven åter skickas via mail.

I december år 2004 genomfördes ett unikt intercitymöte med Janesville i Wisconsin, USA via Ekbackeskolans då nya telebildanläggning. Vår utbytesstipendiat från Janesville Nathalie Roling var lucia i det luciatåg som amerikanarna kunde se ”live” från Sverige. Det var en historisk kväll och tekniken var fantastisk tyckte alla vid det tillfället. I dag så skypar vi lätt och enkelt med nära och kära som befinner sig runt om i världen. I coronatider sker det fler möten än någonsin på distans.

Den 23 februari 2005 firade Rotary International 100 år. Klubben uppmärksammade detta tillfälle med att anordna en jubileumsmiddag på Bäckaskogs slott. Under samma vecka invigdes även det nya rotaryskåpet som designats av Sven-Åke Einarsson.

Hösten 2005 anordnades det en jazzkonsert med konstutställning i Mjöbygget till förmån för Läkarbanken. Kvällen gav ett överskott på 11 500 kr vilket gav mersmak till fler jazzkonserter i Mjöbygget. Vid ett senare tillfälle gick överskottet till barnkliniken på CSK i Kristianstad Klubben har under många år stöttat Läkarbanken och det har blivit ett av klubbens serviceprojekt.

Den 1 april 2005 firade klubben 50-årsjubileum, nu på Borgen. Lite senare under våren var det convention i Köpenhamn och förhållandevis många medlemmar från vår klubb besökte detta convention.

I maj 2015 kunde Carl-Magnus Nilsson berätta om ”våra” två Shelterboxar som vi samlat in pengar till med anledning av jordbävningen i Nepal. Nr 686 och nr 687 kunde man spåra på nätet rapporterades det om. I dagsläget är ca 85 miljoner människor hemlösa p g a naturkatastrofer och politiska konflikter. Klubbens båda Shelterboxar hamnade i Syrien.

Under våren 2016 startade klubben det lokala projetet ”Med Rotary – Mot narkotika”. Klubben försöker på olika sätt att informera om riskerna med droganvändning och att engagera olika aktörer för att gemensamt arbeta förebyggande mot användandet av droger bland våra ungdomar. Detta är ett av klubbens serviceprojekt.

Den 16 april 2016 var det så dags igen för ett jubileum. Nu firade klubben 60 år.

Under 2016 ändrades rutinerna i klubben när det gäller styrelsemöten. Tidigare roterade mötena hos styrelsemedlemmarna men nu valde klubben att förlägga dem i anslutning till ordinarie klubbmöten på Borgen.

Våren 2020 fick klubben ställa in sina möten p g a covid-19. Samhället ändrades snabbt på ett sätt som ingen kunde föreställa sig. Begreppet ”coronaavstånd” infördes och det blev allmänna rekommendationer om att inte samlas fler än 50 personer åt gången. Med tanke på åldersstrukturen i klubben ställdes därför mötena in. Nya former testas nu till dess att vi åter kan mötas i gemenskap på Borgen.

Tiderna ändras och klubben likaså men mycket är sig likt genom åren ändå!